D&E Green Enterprises se yon « award winning social » antrepriz k’ap travay pou kase sik povrete nan enèji an Ayiti nan espesyalize li nan pwodiksyon ak distribisyon teknoloji enèjetik trè efikas a ba pri. D&E Green itilize solisyon ki gen rapò ak reyalite mache an pou li rezoud pwoblèm lokal nan sa ki rapò ak enèji nan adapte pwodwi ak sèvis li yo nan bezwen espesifik chak kominite ki sible.

Depi fondasyon li an 2009, « D&E Green » enpoze li an lidè sou mache ayisyen an nan zafè recho a enèji efikas, sa ki fè li okipe yon pozisyon inik pou fasilite ak estimile demand nan zafè teknoloji amelyore pou kwit manje sou tout teritwa nasyonal lan.

Poukisa recho

Inefikasite zouti dife pou kwit manje ak recho tradisyonèl yo k’ap itilize konbistib solid lakòz yon seri konsekans negatif ki anpeche devlopman ekonomik ak sosyal peyi an, men tou lakòz anpil moun pèdi lavi yo an Ayiti menm jan ak toupatou nan mond lan kote sa fèt.

« D&E Green Enterprises » bay tèt li pou objektif pote yon enèji abòdab, fyab e pwòp nan kominote ayisyèn a resous limite yo nan mete an plas yon seri enstalasyon pou pwodiksyon yon seri recho pwòp, ekonomik e ki bay gwo pèfòmans. Recho kizin sa yo fèt pou redwi konsomasyon chabon bwa jiska 50%, e k’ap garanti tou yon pakèt lòt avantaj nan kesyon sosyal, sante ak anviwonman; sa ki ap ede peyi Dayiti soti anba povrete nan zafè enèji.

Sipòte nou

Pou patisipe nan travay « D&E Green Enterprises, Inc »:

  • Posibilite pou fè benevòl ak estaj;
  • Posibilite travay;
  • Achte yon recho amelyore pou yon fanmi ki nan bezwen;
  • Sipòte youn nan pwojè D&E Green yo;
  • Vizite Peyi Dayiti;

Si ou gen yon kesyon? Kontakte nou!